בתיקים שמתנהלים בחשד לעבירות כלכליות במשטרת ישראל ובצוותי חקירה מיוחדים בשיתוף רשות המסים, רשות ניירות ערך ורשויות נוספות, קיימת לרשויות אכיפת החוק סמכות לתפוס רכוש באופן זמני (בתיקים רחבי היקף מדובר בתקופה של מספר שנים לפחות). בסיום ההליך המשפטי ובמידה והנאשם מורשע, ניתן לחלט את הרכוש התפוס. משמע, הרכוש שנתפס "הוחרם" על ידי המדינה.  

מהו אותו רכוש שרשויות אכיפת החוק יכולות לתפוס?

על פי הפסיקה והוראות הדין, רשויות אכיפת החוק רשאיות לתפוס כל רכוש, החל מנכסי נדל"ן, כספים במזומן, שעונים, תמונות, מניות, חשבונות בנק, זכויות ומכוניות. 

לרשויות אכיפת החוק מוקנית הסמכות בחוק לתפוס את הרכוש על פי 6 עילות: 5 עילות המפורטות בסעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט – 1969 ועילה נוספת לפי סעיף 26(א) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000.

ברע"פ 4526/18 אלוביץ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 05.08.2018) פורטו העילות:

"סעיף 32 לפסד"פ, המפרט חמש חלופות העשויות, כל אחת בפני עצמה, לשמש כמקור סמכות לתפיסת חפץ: כאשר יש יסוד סביר להניח שבאותו חפץ נעברה עבירה; שבאותו חפץ עומדים לעבור עבירה; שהחפץ עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה; שהחפץ ניתן כשכר בעד ביצוע עבירה; או שהחפץ שימש אמצעי לביצוע העבירה. הפסיקה עמדה על כך כי "כל אחת מן החלופות האמורות עשויה לשמש מקור נפרד לתפיסת חפץ, וכל אחת משקפת תכלית המיוחדת לה, אשר לשם השגתה נעשה שימוש בסמכות".. שלוש התכליות העיקריות שבבסיס העילות לתפיסת חפץ הן: תכלית מניעתית לגבי החפץ העשוי לשמש לביצוע עבירה שטרם נעברה; תכלית ראייתית –  החפץ עשוי לשמש ראייה בהליך משפטי;  תכלית של חילוט – אם בחפץ נעשה שימוש לצורך עבירה, או שניתן כשכר בעד ביצוע עבירה או כאמצעי לביצועה… הלכה למעשה, מקורה הישיר של העילה השישית הוא בסעיף 26(א) לחוק איסור הלבנת הון, הקובע כי "סמכויות החיפוש והתפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין רכוש שביחס אליו ניתן לתת צו חילוט לפי חוק זה". מכוח סעיף זה, "נשתלה" אפוא בסעיף 32 לפסד"פ עילת חיפוש ותפיסה נוספת, שמטרתה חילוט רכוש בשווי".

לאור זאת, תפיסת רכוש אינה באה לידי ביטוי רק בעבירות הלבנת הון אלא בכל עבירה פלילית שלרשויות אכיפת החוק קיימת סמכות לתפיסת הרכוש. 

בתפיסת רכוש ולשם מניעת חילוט בסוף ההליך, עליכם להסתייע כבר במועד הראשון בעורך דין שמומחה בתחום הפלילי- כלכלי. אנו נפעל למענכם לביטול התפיסה הזמנית ולשחרור הרכוש התפוס מוקדם ככל הניתן.

ליצירת קשר
לפגישת ייעוץ

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן